شرایط عضویت

شرایط عضویت

متقاضیان محترم عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و لوکزامبورگ

با احترام و سپاس از سرکار / جنابعالی مبنی بر درخواست عضویت نزد این اتاق،

خواهشمند است فرم درخواست عضویت پیوست را به دقت تکمیل نموده و به همراه مدارک درخواستی به بخش عضویت اتاق ارسال نمایند. بدیهی است کلیه مدارک بصورت محرمانه تلقی و نگهداری خواهد شد.

هم چنین تصمیم گیری در خصوص قبول و یا رد درخواست عضویت صرفا به عهده هیات رییسه اتاق می باشد و نتایج تصمیم گیری ها کتبا به متقاضی اعلام خواهد شد.

قابل ذکر است عضویت اتاق به اشخاص حقیقی یا حقوقی تجاری ای اختصاص می یابد که ترجیحا در توسعه و ارتقا روابط اقتصادی و بازرگانی ، صنعتی و .... بین ایران و لوکزامبورگ بطور ثابت و مستمر ذینفع بوده و بصورت فعال دخیل باشند (اعم از اینکه محل اقامت آنها در ایران و لوکزامبورگ باشد). همچنین در صورت عدم پذیرش عضویت ، هیات رییسه مکلف به اعلام دلایل عدم قبول عضویت نمی باشد.

                                                                                                           با تجدید احترام 
                                                                                       مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و لوکزامبورگ
                                                                                                             پیمان دفتری