ملاقات سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران با حضور مدیر عامل این اتاق جناب آقای پیمان دفتری با جمعی از ایرانیان مقیم لوکزامبورگ

Event Single

ملاقات سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران با حضور مدیر عامل این اتاق جناب آقای پیمان دفتری با جمعی از ایرانیان مقیم لوکزامبورگ

 
حضور و جلسه سفیر محترم تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران جناب آقای پیمان سعادت و مدیر عامل این اتاق، جناب آقای پیمان دفتری با جمعی از ایرانیان مقیم لوکزامبورگ بعد از تقدیم استوار نامه سفیر محترم ایران به پادشاه لوکزامبورگ. 
فوریه 2016