بازدید هیئت اقتصادی و صنعتی لوکزامبورگ به همراه کارکنان اتاق ایران،بلژیک و لوکزامبورگ از نمایشگاه ایران پروجکت

Event Single

بازدید هیئت اقتصادی و صنعتی لوکزامبورگ به همراه کارکنان اتاق ایران،بلژیک و لوکزامبورگ از نمایشگاه ایران پروجکت

روز دوشنبه18خرداد ماه نمایشگاه بین المللی ایران ، میزبان هیئتاقتصادی و صنعتی لوکزامبورگ به همراه کارکنان اتاق ایران، بلژیک و لوکزامبورگ بود.

در این دیدار هیئت مذکور از غرفه های بین المللی کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین، کره و همچنین از غرفه های صاحبان صنایع داخلی و دولتی ایرانی مانند وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی ، دانشگاه تهران و ... بازدید نمودند.
 
بازدید هیئت اقتصادی و صنعتی لوکزامبورگ به همراه کارکنان اتاق ایران،بلژیک و لوکزامبورگ از نمایشگاه ایران پروجکت