برگزاری جلسه ای رسمی بین اتاق بازرگانی ایران بلژیک و لوکزامبورگ و اتاق بازرگانی لوکزامبورگ در نمایشگاه Gr business day

Event Single

برگزاری جلسه ای رسمی بین اتاق بازرگانی ایران بلژیک و لوکزامبورگ و اتاق بازرگانی لوکزامبورگ در نمایشگاه Gr business day

در این نمایشگاه  که در تاریخ 27 و 28 خرداد ماه در لوکزامبورگ برگزار شد جلسه ای رسمی بین دو اتاق بازرگانی و صنایع ایران بلژیک و لوکزامبورگ  و اتاق بازرگانی لوکزامبورگ با حضور آقایان مهیار ملک محمدی نایب رئیس، پیمان دفتری دبیر اتاق و عضو هیئت مدیره و آقایان کارلو تلن ریاست اتاق بازرگانی لوکزامبورگ و جان ارپلدینگ، معاون بین الملل اتاق لوکزامبورگ در خصوص توسعه همکاری های مختلف بین دو کشور برگزار گردید.
 
 

 

برگزاری جلسه ای رسمی بین اتاق بازرگانی ایران بلژیک و لوکزامبورگ و اتاق بازرگانی لوکزامبورگ در نمایشگاه Gr business day

 

برگزاری جلسه ای رسمی بین اتاق بازرگانی ایران بلژیک و لوکزامبورگ و اتاق بازرگانی لوکزامبورگ در نمایشگاه Gr business day

 

برگزاری جلسه ای رسمی بین اتاق بازرگانی ایران بلژیک و لوکزامبورگ و اتاق بازرگانی لوکزامبورگ در نمایشگاه Gr business day

 

برگزاری جلسه ای رسمی بین اتاق بازرگانی ایران بلژیک و لوکزامبورگ و اتاق بازرگانی لوکزامبورگ در نمایشگاه Gr business day