هیئت مدیره

هیئت مدیره
محسن خلیلی عراقی
رییس هیئت مدیره 
هیئت مدیره 


مهیار ملک محمدی
نایب رییس هیئت مدیره
هیئت مدیره


پیمان دفتری
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
هیئت مدیره


حسن خلیلی عراقی
عضو هیئت مدیره
هیئت مدیره


محمود کوچصفهانی
عضو هیئت مدیره
هیئت مدیره


دکتر جان استوپ
مشاور عالی هیئت مدیره
هیئت مدیره